ความเป็นมาหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ : ภาคนอกเวลาราชการ (Master of Science Program in Corporate Governance : Executive Program) เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2549 เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโทที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้บริหารได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบและการควบคุมภายใน เพื่อนำไปใช้ในงานที่ตนเองรับผิดชอบและสามารถพัฒนาตนเองและองค์กรให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการกำกับดูแลกิจการ

 

ทำไมต้องเรียน?

ในปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   อันเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดกับองค์กรต่างๆ ที่ผ่านมา รวมทั้งมาตรฐานสากลที่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี   ดังนั้น  หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการตรวจสอบ   การบริหารความเสี่ยง   และการควบคุมภายใน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ  ตามหลักธรรมาภิบาลของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

 

หลักสูตรนี้สำหรับใคร?

  1. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditors)
  2. เลขานุการบริษัท
  3. นักลงทุนสัมพันธ์
  4. ผู้บริหารด้านการกำกับ (Compliance Executives)
  5. ผู้บริหารด้านบริหารความเสี่ยง (Risk Management Executives)
  6. ผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล (Executives who concern CG issues)

 

เรียนแล้วได้อะไร?

  1. เพิ่มความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมภายในให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
  2. เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะสอบ Certified Internal Auditor (CIA)
  3. เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการและประกาศนียบัตรจาก The Institute of Internal Auditors (IIA)
Sport medianike lunarglide for sale on walmart credit card 77 Indigo DC9265-100 Release Date Info , Morelos