หลักฐานการสมัคร

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา ( Transcript) 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (ถ่ายเอกสารหน้า - หลัง) หรือบัตรข้าราชการพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)
  5. หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 2 ฉบับ โดยอย่างน้อย 1 ฉบับ ต้องรับรองโดยผู้บังคับบัญชา
  6. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน 1 ฉบับ
  7. ค่าสมัคร 1,000 บาท
Best SneakersNike Air Force 1'07 Essential blanche et or femme - Chaussures Baskets femme - Gov