คณะกรรมการหลักสูตร

คณะกรรมการที่ปรึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ (Advisory Board)

   
   
   
   
   
   
   
   

คณะกรรมการอำนวยการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ

   
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสถิติ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาการตลาด กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ
   

คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ใจเก่งกิจ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์ รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภมณี เตพละกุล รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชัย ศีลาเจิรญ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ ไพบูลย์พานิช กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ เขื่อนข่ายแก้ว กรรมการและเลขานุการ
   

 

 

Sport mediaNIKE AIR HUARACHE