คณะกรรมการหลักสูตร

คณะกรรมการที่ปรึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ (Advisory Board)

   
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประธานกรรมการ
คุณวรัชญา ศรีมาจันทร์ กรรมการ
คุณยุทธ วรฉัตรธาร กรรมการ
คุณกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการ
คุณยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ
   

คณะกรรมการอำนวยการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ

   
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสถิติ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาการตลาด กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ
   

คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ

   
รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันดา พัฒนกิจการุณ รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ใจเก่งกิจ รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เจ. โทมัส คอนเนลลี่ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
   

 

Sport mediaNIKE AIR HUARACHE