ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประกอบด้วย ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

     ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปี ประมาณ 363,750 บาท ได้แก่
         - ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ 24,500 บาท
         - ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 64,500 บาท (รวมค่าหนังสือ เอกสารประกอบการเรียน การสัมมนาพิเศษ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
         - ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ   7,750 บาท (สำหรับภาคการศึกษาที่มีการสอบประมวลความรู้เพียงอย่างเดียว)

หมายเหตุ - นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือ ค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน
                - ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นการประมาณการจากการเรียนในกรณีปกติเท่านั้น ถ้านิสิตมีการเรียนที่นอกเหนือจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ ลงเรียนมากกว่า 4 ภาคการศึกษา


ค่าใช้จ่ายอื่น (ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการศึกษา)
          - ค่าเรียนวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน
          - ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมพิเศษในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในต่างประเทศกับสถาบันที่เกี่ยวข้อง (อาทิเช่น  IIA International Conference ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการศึกษาและเปิดโอกาสในการศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจเข้าร่วมโดยสมัครใจ)

bridge mediaNike