ติดต่อหลักสูตร

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ (MSCG)  อาคารไชยยศสมบัติ 1 ชั้น 1
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

  

โทรศัพท์: 0-2218-5755, 0-2218-5864 
แฟกซ์: 0-22218-5917

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

www.mscg.acc.chula.ac.th

 

Best jordan SneakersFind all Nike SB Dunk Releases & Restocks here - Grailify

ติดต่อเรา

Fields with (*) are required.