กำหนดการรับสมัครในแต่ละปี

กำหนดการ

รายละเอียด

รับสมัคร

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 น. และเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ปลายเดือนเมษายน

สอบสัมภาษณ์

ต้นเดือนพฤษภาคม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

ปลายเดือนพฤษภาคม

เวลาทำการของหลักสูตร

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

  • จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ 50  คน
  • ยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ห้องสำนักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ
    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารไชยยศสมบัติ 1 ชั้น 1
Best SneakersNike News