โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก

แผน ข

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

39

39

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน

27

36

- รายวิชาบังคับ

24

24

- รายวิชาหมวดวิชาเลือก

3

12

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

12

-

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาค้นคว้าอิสระ

-

3

(ไม่นับรวมหน่วยกิตในวิชาของหลักสูตรที่ประเมินผลเป็น S/U 3 หน่วยกิต)
(แผน ก.สำหรับนิสิตที่เลือกทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข. สำหรับนิสิตที่เลือกทำโครงการอิสระและสอบประมวลความรู้)

เนื้อหารายวิชา

หมวดรายวิชาบังคับ

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

2600600

การกำกับดูแลกิจการ

3(3-0-9)

 

Corporate Governance

 

2600618

สัมมนาการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง

3(3-0-9)

 

Seminar in Corporate Governance and Risk Management

 

2601511

การบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร

3(3-0-9)

 

Financial and Managerial Accounting

 

2602542

การจัดการองค์การและกลยุทธ์

3(3-0-9)

 

Organization Management and Strategy

 

2603534

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการ

3(3-0-9)

 

Statistics and Data Analytics for Management

 

2603706

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

3(3-0-9)

 

Enterprise Risk Management

 

2604503

การบริหารและการควบคุมทางการเงิน

3(3-0-9)

 

Financial Management and Control

 

2605504

การกำกับดูแลกิจการด้านการตลาด

3(3-0-9)

 

Corporate Governance Marketing

 

 

หมวดรายวิชาเลือก - กลุ่มรายวิชาด้านการตรวจสอบภายใน**

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

2600619

การทุจริตและการตรวจสอบ

3(3-0-9)

 

Fraud and Auditing

 

2600620

หลักการการตรวจสอบภายใน

3(3-0-9)

 

Principles of Internal Auditing

 

2600621

การฝึกงานด้านการตรวจสอบภายใน

1(0-6-0)

 

Internship in Internal Auditing

 

2601619

การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

3(3-0-9)

 

Information Systems Control and Audit

 

2601696

สัมมนาการตรวจสอบภายในและการควบคุม

3(3-0-9)

 

Seminar in Internal Auditing and Control

 

2604683

ประเด็นการบริหารทางการเงินร่วมสมัยสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

3(3-0-9)

 

Contemporary Financial Management Issues for Internal Auditors

 
 

และหรือรายวิชาในกลุ่มรายวิชาด้านการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ และเจ้าของกิจการ แต่ไม่เกิน 1 รายวิชาเพื่อได้รับวุฒิบัตรเพิ่มเติมเฉพาะทางจาก IIA

** ผู้ที่เลือกกลุ่มวิชาด้านการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน เมื่อจบการศึกษาจะได้รับ ประกาศนียบัตรจาก IIA เพิ่มเติม

 

หมวดรายวิชาเลือก - กลุ่มวิชาด้านการบริหาร

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

2601517

ภาษีธุรกิจ

3(3-0-9)

 

Business Tax

 

2601623

การวิเคราะห์รายงานการเงิน

3(3-0-9)

 

Financial Report Analysis

 

2602615

การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

3(3-0-9)

 

Managing Conflict and Negotiation

 

2602616

การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์กร

3(3-0-9)

 

Managing Changes and Innovation in Organization

 

2602635

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-9)

 

Human Resource Management

 

2602680

วิจัยธุรกิจ

3(3-0-9)

 

Business Research

 

2605619

การควบคุมทางการตลาด

3(3-0-9)

 

Marketing Control

 
 

และหรือรายวิชาในกลุ่มรายวิชาด้านการตรวจสอบภายใน

 

วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

2600811

วิทยานิพนธ์

12

 

การค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

2600717

การศึกษาอิสระด้านการกำกับดูแลกิจการ

3

2600896

การสอบประมวลความรู้

S/U

 

bridgemediaNike Air Force 1 Shadow News, Colorways, Releases , Gov