ความเป็นมา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการอันเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และสามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีจริยธรรม อีกทั้งยังสร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านการกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบภายในเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ และ การตรวจสอบภายในภายในองค์กรของตน เพื่อให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งยังได้ดำเนินโครงการการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Corporate Social Responsibility) ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย

การริเริ่ม “ชุมนุม CGIA Club” จึงมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมนิสิตที่สนใจในการกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน มีศูนย์กลางในการเรียนรู้ การให้คำปรึกษา และการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน โดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับนิสิต เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน และบุคคลที่สนใจทั่วไปมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นศูนย์รวมนิสิตที่สนใจในการกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน
  2. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบภายในแก่นิสิต
  3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน
  4. เพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างนิสิตในหลักสูตรฯ กับนิสิตในระดับปริญญาบัณฑิตของ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม

 

jordan SneakersFASHION NEWS