The 2024 Global Student Conference

พ.ค. 20 2567

นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 คน เข้าร่วม The 2024 Global Student Conference จัดโดย The Institute of Internal Auditors (IIA) ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2567 ณ เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ในการนี้ นิสิตได้เข้าร่วม Case Competition ที่ทาง IIA จัดขึ้น โดยได้รับการจัดสรรทีมให้ร่วมกลุ่มกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ที่อยู่ในโครงการ Internal Auditing Education Partnership Program และ หนึ่งในทีมของนิสิตของหลักสูตรฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันดังกล่าว