ชุมนุม CGIA Club หลักสูตร MSCG จัดโครงการกิจกรรม CSR “MSCG supports your skills”

เม.ย. 02 2567

ชุมนุม CGIA Club หลักสูตร MSCG จัดโครงการกิจกรรม CSR “MSCG supports your skills” ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เพื่อเป็นการสนันสนุนและสร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่ผู้พิการ เป็นการผลักดันและสนับสนุนให้ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวของผู้พิการได้ฝึกอาชีพและได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ
สามารถสร้างอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น