โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

มิ.ย. 02 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤษภาคม 2559 นำโดย รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และ ผศ.ดร.เอมอร ใจเก่งกิจ รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เข้าเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า (Osaka Stock Exchange) โดยมี Mr.Hideo Matsubara, CIA เป็นผู้ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่นิสิตหลักสูตร MSCG เป็นอย่างดี