Master of Science Program in Corporate Governance (MSCG)

MSCG เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโทที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้บริหารได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบและการควบคุมภายใน เพื่อนำไปใช้ในงานที่ตนเองรับผิดชอบและสามารถพัฒนาตนเองและองค์กรให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของการกำกับดูแลกิจการ หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ ตามหลักธรรมาภิบาลของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

อ่านต่อเกี่ยวกับ MSCG

Announcement

  • กำหนดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และพิธีมอบวุฒิบัตร IAEP ปี 2559

    หลักสูตร MSCG ได้กำหนดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และพิธีมอบวุฒิบัตร IAEP ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Jamjuree 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เวลา 16.00 น. Read More
  • โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม ปี 2559

    หลักสูตร MSCG ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี  หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Read More
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) Read More
  • 1