อบรมการตรวจสอบภายใน Pre-CIA พิมพ์ อีเมล

โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Internal Audit Program: Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre - CIA)

จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล
จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในอดีต ที่ชี้ให้เห็นว่าการขาดระบบการควบคุมภายในที่ดีนำมาสู่ปัญหาทางการเงินถึงขั้นล้มละลายของภาคธุรกิจหลากหลาย จึงทำให้ภาครัฐและสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทยอาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รณรงค์ให้เกิดระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นบุคลากรที่ขาดแคลนขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ จึงได้จัดอบรมบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน ขึ้น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถตามสายวิชาชีพ จนถึงระดับเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เผยแพร่ความรู้ทางด้านการตรวจสอบภายในแก่ผู้สนใจ
2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทของวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เพื่อให้สามารถพันาวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
2. สร้างความเข้าใจกับบุคคลต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้สามารถนำความรู้ในวิชาชีพตรวจสอบภายในมาเป็น เครื่องมือในการบริหาร
3. เป็นหนทางให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการอบรม
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คุณสุดารัตน์ เบอร์ 0-2218-5702
สถานที่อบรม ห้องบรรยาย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จำนวนผู้อบรมที่รับ 50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี หรือจบหลักสูตรปริญญาโททุกสาขา

การสมัครเข้าโครงการ
ผู้สมัครเข้าอบรมยื่นความจำนงเข้าอบรมในโครงการ Pre - CIA (หลักฐานการสมัคร สำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรูปถ่าย 1 รูป) ที่ห้อง009 ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม ตึกไชยยศสมบัติ 2 ชั้นล่าง โทรศัพท์ 0-2218-5702, 0-2218-5759-60 หรือ ส่ง E-mail มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ค่าอบรม
เหมาจ่าย ตลอดหลักสูตรการอบรม 50,000 บาท รวมค่าอบรม เอกสาร ค่าเครื่องดื่มระหว่างพัก และ
ค่าอาหารกลางวัน

วิชาที่ใช้อบรม

Business Analysis and Information Technology

- Financial Accounting

- Managerial Accounting

- Economics

- ERP & Ecommerce

- Financial Management

- Legal

- Information Technology

Business Management Skills

- Strategic Management

- Organizational behavior

- Global Business Issue

- Human Resource Management

Internal Audit Role in Governance, Risk & Control

- Internal Audit Principles

- Standard and Ethics

- Enterprise Risk Management and CG

- Control/Planning & Supervising

Conducting the Internal Audit Engagement

- Audit Fieldwork

- Sampling

- Reporting

- IT Audit

วิธีการอบรม

- การบรรยายในห้องเรียน
- การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
- ภาษาที่ใช้สอน ไทยและอังกฤษ
- ฝึกทำตัวอย่างข้อสอบ CIA

การประเมินผล

มีการประเมินผลโดยการเข้าเรียนครบ 80 % ของเวลาเรียน

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sevdiklerinize  meyve sepeti Gönderebilir Ödemenizi  kredi kartı taksitlendirme ile Yapıp parke Fiyatlarına Bakabilirsiniz. Kredi Kartı Kaç Ay Taksitlendirme Yapılır Bilgi İçin Taıklayınız. http://www.hemenokeyoyna.com

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2015 เวลา 10:12
 
ankara escort escort bayan bayan escort escort bayan http://www.hdsiker.com/ Adana Kepenk http://www.ankaramasajsalonlaritr.com/
telefon dinleme casus telefon casus telefon telefon dinleme